Bài 6: S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N

Để tính tổng , bạn có thể sử dụng vòng lặp để tính từng phần tử và cộng chúng lại. Dưới đây là một đoạn mã C++:

 
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  int n;
  cout << "Nhap n: ";
  cin >> n;

  int product = 1;
  int sum = 0;

  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    product *= i; // Tích cần tính tăng lên với mỗi i
    sum += product; // Cộng vào tổng
  }

  cout << "Gia tri cua S(n) la: " << sum << endl;

  return 0;
}

Giải thích:

 1. Chương trình yêu cầu người dùng nhập giá trị n từ bàn phím.
 2. Biến product được sử dụng để tích của các số từ 1 đến i, nó được cập nhật mỗi lần qua vòng lặp.
 3. Biến sum được sử dụng để tính tổng các giá trị product và cập nhật mỗi lần qua vòng lặp.
 4. Cuối cùng, in ra màn hình giá trị của .

Chạy chương trình, nhập giá trị n, và nó sẽ hiển thị giá trị của theo công thức đã cho.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *