Bài 12: Tính S(n) = 1 + x^2/2! + x^4/4! + … + x^2n/(2n)!

Để tính tổng , bạn có thể sử dụng vòng lặp để tính từng phần tử và cộng chúng lại. Dưới đây là một đoạn mã C++:

 
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

// Hàm tính giai thừa
int factorial(int n) {
  if (n == 0 || n == 1) {
    return 1;
  } else {
    return n * factorial(n - 1);
  }
}

int main() {
  double x;
  int n;

  cout << "Nhap x: ";
  cin >> x;

  cout << "Nhap n: ";
  cin >> n;

  double sum = 0.0;

  for (int i = 0; i <= n; ++i) {
    sum += pow(x, 2 * i) / factorial(2 * i);
  }

  cout << "Gia tri cua S(n) la: " << sum << endl;

  return 0;
}

Trong đoạn mã trên:

 1. Hàm factorial được sử dụng để tính giai thừa của một số.
 2. Chương trình yêu cầu người dùng nhập giá trị từ bàn phím.
 3. Sử dụng vòng lặp để tính từng phần tử và cộng chúng lại để có giá trị của .
 4. Cuối cùng, in ra màn hình giá trị của .

Chạy chương trình, nhập giá trị , và nó sẽ hiển thị giá trị của theo công thức đã cho.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *