Bài 9: Tính S(n) = x + x^3 + x^5 + … + x^2n + 1

Để tính tổng , bạn cần sử dụng công thức tổng của dãy số hình thức (geometric series) cho các lũy thừa lẻ:

Dưới đây là một đoạn mã C++ sử dụng công thức trên để tính :

 
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main() {
  double x;
  int n;

  cout << "Nhap x: ";
  cin >> x;

  cout << "Nhap n: ";
  cin >> n;

  double result = (pow(x, 2 * n + 3) - x) / (x * x - 1);

  cout << "Gia tri cua S(n) la: " << result << endl;

  return 0;
}

Trong đoạn mã trên:

 1. Người dùng được yêu cầu nhập giá trị từ bàn phím.
 2. Sử dụng công thức tổng của dãy số hình thức để tính .
 3. Cuối cùng, in ra màn hình giá trị của .

Chạy chương trình, nhập giá trị , và nó sẽ hiển thị giá trị của theo công thức đã cho.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *