Tin học Lớp 10. Viết chương trình python tính tích 1 x 2 x 3 x…x n

  • tich = 1 x 2 x 3 x…x n
  • Mô tả thuật toán:
  • Đầu tiên ta gán tich = 1
  • Cho i chạy từ 1 đến n+1
  • tich = tich * i
  • Code Python
 
n = int(input(" Nhập n:")) 
tich = 1 
for i in range(1,n+1): 
tich = tich * i 
print("Tích từ 1 đến",n,":",tich)
 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *