Bài 2: Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2

Dưới đây là một đoạn mã C++ tính tổng của các bình phương từ 1 đến n:

Thuật toán:

 
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
  int n;
  cout << "Nhap n: ";
  cin >> n;
  int sum = 0;

  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    sum += i * i;
  }

  cout << "Tong S(n) = " << sum << endl;

  return 0;
}


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *